اُقيانوسيه يكي از قاره‌هاي جهان است كه گروه‌هاي گوناگوني از جزيره‌هاي اقيانوس آرام را در بر مي‌گيرد. اين گروه‌هاي جزيره‌اي از ديدگاه قوم‌شناسي شامل سه گروه پُلي‌نِزي، مِلانزي و ميكرونزي مي‌شوند. جزيره نيوزلند كه بخشي از پلي‌نزي است و گينه نو كه بخشي از ملانزي است و همچنين كشور استراليا هم جزئي از قاره اقيانوسيه به‌شمار مي‌رود. شبه جزيرهٔ مالايا نيز گاه بخشي از اقيانوسيه ناميده شده. اقيانوسيه كوچك‌ترين قاره از ديدگاه مساحت خشكي و كم‌جمعيت‌ترين قاره پس از قارهٔ جنوبگان مي‌باشد. اقيانوسيه يك مفهوم جغرافيايي و گاه ژئوپليتيك است. اقيانوسيه هم‌چنين يكي از هشت بومگاه بر روي كره زمين به‌شمار مي‌آيد. از ديدگاه تقسيمات كشوري، اندونزي و تيمور شرقي، هم به آسيا و هم به اقيانوسيه تعلق دارند. استان پاپوآ و پاپوآي غربي در كشور اندونزي جزئي از اقيانوسيه هستند. جزيره تيمور نيز (كه از تيمور شرقي و استان تيمور غربي اندونزي تشكيل شده) به همراه جزاير ملوك و ملوك شمالي اندونزي هم جزئي از آسيا و هم جزئي از اقيانوسيه شمرده مي‌شوند.